Гузьова Ірина Олександрівна

Гузьова Ірина Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії

guziova

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, доцент

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Гідродинаміка та тепломасообмін при фільтраційному сушінні матеріалів кристалічної та аморфної структури

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2002

Наукові інтереси:
Гідродинаміка та кінетика сушіння

Педагогічна діяльність:
1. Процеси та апарати фармацевтичних виробництв
2. Засади проектування хімічних установок
3. Основи проектування підприємств будівельних матеріалів
4. Основи теорії розрахунку реакторів
5. Основи проектування хімічних виробництв

Загальна кількість публікацій:
4 посібники, 25 статті, 17 тез доповідей конференцій, 5 патентів України

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін в стаціонарному шарі сухого дрібнодисперсного капілярнопористого матеріалу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий // Харків: 3/7 (45) –2010. С. 21-35.
2. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін під час фільтраційного сушіння збагаченого піску. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Випуск 37, 2010, С.30–37.
3. Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Грегораш М.М. Вивчення гідродинаміки стаціонарного шару сухого шару гранульованого поліетилену. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №700, 2011, – С.252–257.
4. Гузьова І.О. Кінетика фільтраційного сушіння амофосу / І.О. Гузьова, В.П. Караман, А.С. Грибович // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2013. №761. С.233 – 240.
5. Гузьова І.О. Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу / І.О. Гузьова, Г.В. Кебало, Х.А. Крамар // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2014. №787. С.305 – 309.

Список найважливіших навчально-методичних праць:
1. Я.М. Ханик, І.О. Гузьова, Т.І. Римар, Л.З. Білецька. Процеси та апарати хімічних технологій. Навчальний посібник. Частина IV. – Серія «Дистанційне навчання». – № 48. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 300 с.
2. А.І. Дубинін. Процеси та апарати хімічної технології.: Навчальний посібник з курсового проектування. / А.І. Дубинін, Р.І. Гаврилів, І.О. Гузьова. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012. – 360 с.
3. Електронний навчальний посібник „Процеси та апарати хімічної технології. Частина VI.” / Укл. Атаманюк В.М.; Гузьова І.О.; Кіндзера Д.П. та ін. – НУ «Львівська політехніка».
(№ Е41-220-14/2012 від 18.10.2012., http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10462) – 85 с.
4. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: Навчальний посібник / М.В. Стасевич, А.О. Мілянич, І.О. Гузьова [та ін.]; за ред. В.П. Новікова. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 408 с.
5. І.О. Гузьова, Н.Я. Цюра. Електронний навчально-методичний комплекс „Процеси та апарати фармацевтичних виробництв.” НУ «Львівська політехніка». (№ Е41-220-23/2013 від 06.12.2013., http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=9353) – 155 с.

E-mail:
iryna.o.huzova@lpnu.ua

ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-1462-4047