Спеціальність 8.05130201 «Процеси і обладнання хімічних виробництв»

Кваліфікація, що присвоюється: Інженер-механік, інженер-дослідник

Рівень кваліфікації: Магістр

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Немає

Профіль програми:
Студенти спеціальності «Процеси і обладнання хімічних виробництв» отримують необхідні знання, вміння та навички, для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у хімічній промисловості.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 7 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 33 кр.

Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області:

 • Базові уявлення про різноманітність об’єктів хімічної технології, промисловості, хімічної продукції.
 • Сучасні уявлення про принципи структурної організації та типових функціях і механізмах роботи технологічних і механічних об’єктів хімічних виробництв.
 • Сучасні уявлення про механізми і принципи фізико-хімічних перетворень.
 • Базові уявлення про основи термодинаміки та її закони.
 • Базові уявлення про принципи розрахунку, конструювання та проектування обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів.
 • Впровадження автоматизації хімічних виробництв.
 • Сучасні уявлення про перспективи і основи нанотехнологій.
 • Володіння методами математичного забезпечення наукових досліджень.
 • Здатність планувати природоохоронну діяльність на виробництві й реалізувати відповідні заходи.
 • Знання правових основ промислової діяльності і законодавства України в галузі охорони природи й природокористування.
 • Розробка технічної документації.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики математичного моделювання хіміко-технологічних процесів.
 • Здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання методів фізико-хімічних досліджень.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі знань для оцінювання техніко-економічних показників хіміко-технологічних процесів.
 • Здатність використовувати знання , уміння і навички в галузі природничо-наукових та професійно-профільованих дисциплін для роботи з автоматизованими системами управління.
 • Здатність використовувати знання , уміння і навички в галузі загальної, аналітичної, фізичної та органічної хімії для освоєння фундаментальних розділів екології.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички в галузі природничо-наукових дисциплін, загальної хімічної технології, процесів і апаратів хімічних виробництв для аналізування, оцінювання і проектування технологічних процесів та устаткування.

3. Практичні навички з предметної області

 • Уміння й навички в галузі природничо-наукових дисциплін для теоретичного освоєння дисциплін і рішення практичних завдань з процесів та обладнання хімічної технології.
 • Професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій.
 • Володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для розв’язання експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.
 • Навички в галузі теорії й практики досліджень для освоєння теоретичних основ процесів хімічної технології.
 • Використовуючи наукові дані про тенденції розвитку технології галузі, наукові положення технології, вибирати і розробляти відповідне обладнання.
 • Вміти орієнтуватись у тенденціях і проблемах розвитку сучасних систем енергетичного забезпечення хімічних виробництв.
 • Вміти сформулювати алгоритм вирішення математичної моделі хімічного процесу, скласти або підібрати відповідну компютерну програму.
 • Вміти користуватись типовим програмним забезпеченням обробки даних для виконання типових операцій наукової та інженерної діяльності (статистична обробка числових даних, побудова графіків, апроксимація та інтерполяція, табличні операції тощо).

4. Загальні уміння та навички

 • Володіти теоретичними основами системного управління операційною діяльністю підприємства та методами організації управління якістю продукції.
 • Використовувати організаційні основи підготовки виробництва для реалізації управлінських рішень.
 • Практично застосовувати методи та процеси планування виробничих процесів та запасів в операційному менеджменті.
 • Розуміти природно-наукові основи фізичного виховання, основи здорового способу життя.
 • Використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції.
 • Провести патентно-інформаційні дослідження, визначити аналоги та прототип для винаходу, скласти формулу винаходу на об’єкт промислової власності.
 • Вміти обґрунтовувати вибір змісту та методів вивчення учбової дисципліни.
 • Оцінювати безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками.
 • Прогнозування та оцінювання обстановки, яка може виникати в надзвичайних ситуаціях, масштаби надзвичайних ситуацій, ідентифікувати потенційно-небезпечні об’єкти.
 • Вміти планувати та організувати захист хімічних виробництв і населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Професійні профілі випускників з прикладами:

Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):

 • професіонали в галузі процесів та обладнання хімічної технології;
 • професіонали в інших галузях інженерної справи;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів.

Фахівець може займати такі первинні посади:

 • науковий співробітник (хімічні технології);
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи);
 • інженер;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-лаборант;
 • інженер з впровадження нової техніки та технології;
 • асистент.

Доступ до подальшого навчання:
Магістр з процесів та обладнання хімічних виробництв може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску: Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.

Форма навчання: Денна

Директор програми: кандидат технічних наук, доцент Дулеба Василь Павлович