Напрям підготовки 6.051302 «Хімічна інженерія»

Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр за напрямом «Хімічна інженерія»

Рівень кваліфікації: Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Немає

Профіль програми:
Студенти отримують необхідні знання для конструювання, експлуатації, ремонту, монтажу і виробництва різних видів монтажу. Він готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро в монтажних, ремонтних службах, в організаційно управлінських службах, а також у різноманітних науково-дослідних інститутах, в лабораторіях, викладачами професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів, у комерційних фірмах, пов’язаних з продажем технологічного обладнання та машин у рекламних агентствах аналогічного профілю.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області

 • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.
 • Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.
 • Постановка завдань наукових досліджень, що до створення існуючого механічного обладнання певного функціонального призначення.
 • Основи побудови та експлуатації механічного обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів.
 • Принципи математичного моделювання та формоутворення предметів.
 • Методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах експлуатації обладнання хімічних виробництв та розробці нових типів обладнання.
 • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
 • Уміння досліджувати тепло-масообмінні процеси в хімічній апаратурі.
 • Уміння визначати та застосовувати науку про систему мір.
 • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички організації та експлуатації обладнання хімічних виробництв.
 • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для керування роботою обладнання.
 • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 • Обчислювальні навички.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.
 • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників з прикладами:
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Хімічна інженерія» є технології хімічних виробництв та забезпечення їх апаратурним оформленням, методологія виконання системно-аналітичних досліджень, загальні аспекти, що забезпечують не перервну роботу обладнання, технологія та інструментальні засоби проведення різних видів профілактичних ремонтів.

Професійний профіль — машини, процеси та апарати хімічних виробництв.
Підготовлений до роботи у дослідницьких організаціях, установах хімічної промисловості та підприємств виробництва будівельних матеріалів. Розробка технічної документації на проектоване обладнання проведення монтажу, налагоджування, випробування і здавання в експлуатацію експериментальних зразків обладнання.

Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр за напрямом «Хімічна інженерія » може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Машини, процеси та апарати хімічних виробництв».

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску: Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.

Форма навчання: Денна

Директор програми: Кандидат технічних наук, доцент Дулеба Василь Павлович